Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o naborze na stanowisko innego pracownika - sekretarki
Ogłoszenie o naborze na stanowisko innego pracownika - sekretarki PDF Drukuj artykuł

 

Pisz, 4 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko innego pracownika - sekretarki
na umowę na czas określony
(w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)
w Sądzie Rejonowym w Piszu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie organizuje nabór kandydatów na stanowisko innego pracownika - sekretarki na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy) w Sadzie Rejonowym w Piszu w pełnym wymiarze czasu pracy

 • Oznaczenie konkursu: K-1100-2/19
 • Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 etat
  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sekretarki:
   1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
   2. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
   3. Wysyłanie korespondencji.
   4. Dołączanie korespondencji do akt, zszywanie akt oraz przedkładanie akt do decyzji.
   5. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych (w tym wpisywanie pism do kontrolek, skanowanie zwrotnych poświadczeń odbioru).
   6. Przygotowywanie akt sądowych i dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.
   7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu.

  1. Wymagania konieczne:
   1. Wykształcenie średnie.
   2. Nieposzlakowana opinia.
   3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
   4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
   5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
   6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

  1. Wymagania dodatkowe:
   1. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i szybkiego pisania.
   2. Komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w myśleniu i działaniu.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
  2. Informacja o przebiegu kariery zawodowej.
  3. Oświadczenia kandydata:
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • o nieposzlakowanej opinii,
   • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
   • o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   • o posiadaniu stanu zdrowia kandydata pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
  4. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przedłożenia szerszego zakresu danych (druk w załączeniu).
  5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.
  6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu).
  7. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie. Nabór będzie składał się z dwóch etapów:

 • I etap - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze, pokój nr 1 w godzinach urzędowania sądu lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę naboru (K-1100-2/19) w terminie do 18 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Piszu, ul. Warszawska 47,12-200 Pisz.

Inne informacje:

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do II etapu naboru nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia - poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu: www.pisz.sr.qov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

Kandydaci nie zakwalifikowani lub niezatrudnieni mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty rekrutacyjne w ciągu 7 dni od zakończenia procesu naboru w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44a, pokój 520. Po upływie tego terminu oferty zostaną odesłane kandydatom na adresy wskazane w dokumentacji rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 521-61-57.

DYREKTOR

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rafał Turek

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.