Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką
Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką PDF Drukuj artykuł

 

K-1461-3/19                                                                                                                                    Pisz, 4 stycznia 2019 r.


Ogłoszenie

o naborze na praktykę absolwencką

 

Dyrektor Sadu Okręgowego w Olsztynie ogłasza nabór na odpłatna praktykę absolwencką organizowaną w Sądzie Rejonowym w Piszu na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1244).

Praktyka będzie się obywać na postawie umowy zawartej na okres trzech miesięcy (w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

Liczba miejsc - 5

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował:

Wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22 z późn. zm.), w szczególności:

 1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
 2. Przygotowywanie pism za zarządzenie sędziego, kierownika komórki organizacyjnej.
 3. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt, podszywanie akt.
 4. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.
 5. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych (w tym wpisywanie pism do kontrolek, skanowanie zwrotnych poświadczeń odbioru).
 6. Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.
 7. Wykonywanie kserokopii dokumentów.
 8. Ewidencja wniosków i dokumentów w systemach informatycznych i w ewidencji prowadzonej w formie papierowej na potrzeby wydziałów/sekcji/zespołu sądu.

Wymagania formalne dla kandydatów:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką.
 2. Curriculum vitae.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu).
 7. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przedłożenia szerszego zakresu danych (druk w załączeniu).
 8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie. Nabór będzie składał się z dwóch etapów:

 • I etap - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Piszu pokój nr 1 lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę naboru (K-1461-3/19) w terminie do 18 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Piszu, ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczona zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu: www.pisz.sr.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 521-61-57.

DYREKTOR

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rafał Turek

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.