Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Piszu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 577 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje, w drodze konkursu, nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Piszu w pełnym wymiarze czasu pracy

 • Oznaczenie konkursu: K-1100-31/18
 • Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 etat
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
  1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
  2. Sporządzanie wezwań, zawiadomień i wokand.
  3. Przygotowywanie pism na zarządzenie sędziego, kierownika sekretariatu wydziału.
  4. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt.
  5. Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.
  6. Ewidencja pism, wniosków w programach komputerowych.
  7. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz zdanego egzaminu maturalnego.
  2. Nieposzlakowana opinia.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
  4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
  7. Umiejętność obsługi komputera.
    
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość zagadnień z zakresu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. -Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.),
  2. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
  3. Kreatywność i asertywność,
  4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
  5. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
  6. Umiejętność pracy w zespole,
  7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.
    
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
  2. Własnoręcznie podpisane CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
  3. Oświadczenia kandydata:
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • o nieposzlakowanej opinii,
   • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
   • o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   • o posiadaniu stanu zdrowia kandydata pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
  4. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przedłożenia szerszego zakresu danych (druk w załączeniu ).
  5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.
  6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu ).
  7. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I    etap - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II    etap - praktyczny sprawdzian umiejętności.

III    etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze, pokój nr 1 w godzinach urzędowania sądu lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu (K- 1100-31/18) w terminie do 28 listopada 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Piszu, ul. Warszawska 47,12-200 Pisz.

Inne informacje:

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do II etapu konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu - poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu: www.pisz.sr.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

Kandydaci nie zakwalifikowani lub niezatrudnieni mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty rekrutacyjne w ciągu 7 dni od zakończenia procedury konkursowej w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie w pokoju 520. Po upływie tego terminu oferty zostaną odesłane kandydatom na adresy wskazane w dokumentacji rekrutacyjnej.

Regulamin dot. przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy dostępny jest do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Olsztynie, pokój 520.

Dyrektor
Sądu Okręgowego w Olsztynie
Rafał Turek

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.