Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką
Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką PDF Drukuj artykuł
 

K-1461-23/18

Ogłoszenie

o naborze na praktykę absolwencką

 

Dyrektor Sadu Okręgowego w Olsztynie ogłasza nabór na odpłatna praktykę absolwencką organizowaną w Sądzie Rejonowym w Piszu na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1244).

Praktyka będzie się obywać na postawie umowy zawartej na okres trzech miesięcy (w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

Liczba miejsc:  4

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował:

Wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22 z późn. zm.), w szczególności:

 1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
 2. Przygotowywanie pism za zarządzenie sędziego, kierownika komórki organizacyjnej.
 3. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt, podszywanie akt.
 4. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.
 5. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych (w tym wpisywanie pism do kontrolek, skanowanie zwrotnych poświadczeń odbioru).
 6. Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.
 7. Wykonywanie kserokopii dokumentów.
 8. Ewidencja wniosków i dokumentów w systemach informatycznych i w ewidencji prowadzonej w formie papierowej na potrzeby wydziałów/sekcji/zespołu sądu.

Wymagania formalne dla kandydatów:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką.
 2. Curriculum vitae.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu).
 7. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przedłożenia szerszego zakresu danych (druk w załączeniu).
 8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie. Nabór będzie składał się z dwóch etapów:

 • I etap - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Piszu pokój nr 1 lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę naboru (K- 1461-23/18) w terminie do 29 października 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Piszu, ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczona zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu: http://www.pisz.sr.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Kim jest Administrator, Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Piszu. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

-     Listownie: Sąd Rejonowy w Piszu, ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz;

-     E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. -Telefon: 87/424-13^5;

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się:

-Telefon: 87/424-13-45;

-     E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana;

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na przeprowadzenie rekrutacji.

W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do rekrutacji, niezbędne jest podanie danych zgodnych z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052).W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Rejonowym w Piszu przetwarzamy dane osobowe, w celu rekrutacji.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;
 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, ochrony, informatyczne.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane do Państwa Trzeciego, natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Okręgowego, poprzez umieszczenie danych w postaci imienia i nazwiska.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni, w przypadku jeśli nie zostanie Pani/Pan zrekrutowany. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zatrudniona/y, dane osobowe będzie przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po zakończeniu zatrudnienia dane osobowe usuniemy, postępując zgodnie obowiązującą w Sądzie Rejonowym w Piszu instrukcją kancelaryjną.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym;

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Rejonowy w Piszu nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy odwiedzić stronę internetową Sądu Rejonowego w Piszu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 521-61-57.

Dyrektor

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rafał Turek


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.