Strona główna
Nieodpłatna pomoc prawna PDF Drukuj artykuł

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015r., poz. 163 z późn.zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863,) lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1206 oraz z 2015 r.npoz.693), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203),lub
  5. która nie kończyła 26 lat,, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji  zagrożenia lub poniosła straty.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Informacje o niedpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej - Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w związku z epidemią COVID-19

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o zmianach w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń ms i gis


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.