Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego PDF Drukuj artykuł

 

Pisz, 24 października 2018 r.

A-1101-1/18

O G Ł O S Z E N I E

o konkursie na stanowisko referendarza sądowego  

w Sądzie Rejonowym w Piszu w wymiarze 1 etatu

 

           Prezes Sądu Rejonowego w Piszu organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko referendarza sądowegow Sądzie Rejonowym w Piszu w pełnym wymiarze czasu pracy.

1) Nazwa i adres Sądu:

Sąd Rejonowy w Piszu, 12-200 Pisz,

ul. Warszawska 47.

2) Oznaczenie konkursu:

A-1101-1/18

3) Liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego:

1 etat

4) Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

30 listopada 2018 r., godzina 10.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu, ulica Warszawska 47, sala konferencyjna nr 214 (II piętro) na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 769).

Kandydaci winni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

5) Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko referendarza sądowego powinni spełniać wymagania określone w art. 149 § 1 ustawy z          27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 23), a mianowicie na stanowisku referendarza sądowego może być zatrudniony ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

6) Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego, z zaznaczeniem sygnatury konkursu A-1101-1/18,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu- zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tj. Dz.U.  z 2016 r., poz. 922).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Każdy dokument musi być podpisany własnoręcznie przez kandydata.

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów z podaniem oznaczenia konkursu w terminie do               09 listopada 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu, ulica Warszawska 47 w Biurze Obsługi Interesanta p. nr 9 (parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 47, z dopiskiem na kopercie Konkurs- REFERENDARZ SĄDOWY A-1101-1/18.

W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce operatora pocztowego.

8) Inne informacje:

 1. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 424 13 45,
 2. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 3. lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu www.pisz.sr.gov.pl nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu, osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane
 4. oferty odrzucone można będzie odebrać w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej w termie do 30 dni licząc od dnia opublikowania listy kandydatów dopuszczonych do konkursu. Po tym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

P R E Z E S

Sądu Rejonowego w Piszu

Grzegorz Siwik


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.