Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Archiwum Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Piszu
Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Piszu PDF Drukuj artykuł

Pisz, 10 marca 2015 r.

 

 

 

O g ł o s z e n i e

o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Piszu

 

                   Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Piszu na ½ etatu.

 

 

I.      Zakres wykonywanych zadań:

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 2. Sporządzanie wokand.
 3. Rozpisywanie terminów rozpraw i posiedzeń.
 4. Dołączanie korespondencji do akt spraw.
 5. Sporządzanie pism.
 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu.

II.  Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 III.  Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi komputera i      urządzeń biurowych.
 2. Odpowiedzialność,      systematyczność, wysoka kultura osobista, samodzielność w myśleniu i      działaniu, odporność na stres.
 3. Umiejętność pracy w zespole.

   IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
 2. Życiorys oraz informacje o przebiegu kariery zawodowej.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,  doświadczenie zawodowe.
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieKWESTIONARIUSZ__OSOBOWY.doc

   

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

                   Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze  pokój nr 1 lub drogą pocztową z dopiskiem Oddział Administracyjno-Finansowy w terminie do 20 marca 2015 r. na adres: Sąd Rejonowy w Piszu, ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz.

 

Inne informacje:

 

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu – poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu: www.pisz.sr.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

 

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87/ 424-13-45.

 

D  Y  R  E  K    T  O  R

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rafał Turek


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.