Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Archiwum Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo za nieobecnego w pracy innego pracownika - Sekretarki
Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo za nieobecnego w pracy innego pracownika - Sekretarki PDF Drukuj artykuł

 Pisz, 27 stycznia 2015 r.

 

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na zastępstwo

za nieobecnego w pracy innego pracownika

(na czas określony – usprawiedliwionej nieobecności) 

w Sądzie Rejonowym w Piszu

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie organizuje nabór kandydatów na zastępstwo za nieobecnego w pracy innego pracownika – Sekretarki w Sądzie Rejonowym w Piszu w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony (okres usprawiedliwionej nieobecności).

  

I.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sekretarki:

 1. Dołączanie korespondencji do akt, zszywanie akt oraz przedkładanie akt do decyzji.
 2. Odnotowywanie wpływu korespondencji w programie komputerowym i przygotowywanie pism do wysłania.
 3. Doręczanie korespondencji do akt spraw.
 4. Sporządzanie wokand.
 5. Rozpisywanie terminów rozpraw i posiedzeń.
 6. Sporządzanie pism.
 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu.

   

 II.      Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub      przestępstwa skarbowe.
 7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

III.   Wymagania dodatkowe:

1. Odpowiedzialność, systematyczność i komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność w myśleniu i działaniu, odporność na stres.

2. Umiejętność pracy w zespole.

IV.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
 2. CV lub informacje o przebiegu kariery zawodowej.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6.  Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

    

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze  pokój nr 1 lub drogą pocztową z dopiskiem Oddział Administracyjno-Finansowy w terminie do 30 stycznia 2015 r. na adres: Sąd Rejonowy w Piszu, ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczona zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu: www.pisz.sr.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

 

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87/ 424 – 13 – 45.

 

D  Y  R    E  K  T  O  R

Sądu Okręgowego w Olsztynie

wz. Beata   Maciejewska


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.