Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Archiwum Nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Piszu
Nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Piszu PDF Drukuj artykuł

  

                                                                                                                         Pisz, 23 stycznia 2015 r.

 

O g ł o s z e n i e

o naborze na praktykę absolwencką

                   Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052).

Praktyka będzie się obywać na postawie umowy zawartej na okres trzech miesięcy (w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

Liczba miejsc – 5

 

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował:

Wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22 z późn. zm.), w szczególności:

 1. Sporządzanie  wezwań i zawiadomień.
 2. Przygotowywanie pism na zarządzenie sędziego.
 3. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt.
 4. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.
 5. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych (w tym wpisywanie pism do kontrolek, skanowanie zwrotnych poświadczeń odbioru).
 6. Przygotowywanie akt sądowych i dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.  

Wymagania formalne dla kandydatów:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką (z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numerem telefonu kontaktowego).
 2. Curriculum vitae.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (oświadczenie dowód osobisty
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

    

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie. Nabór będzie składał się z dwóch etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze pokój nr 1 lub drogą pocztową z dopiskiem Oddział Administracyjno-Finansowy w terminie do 6 lutego 2015 r. na adres: Sąd Rejonowy w Piszu, ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

 

 

Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczona zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu: www.pisz.sr.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

 

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87/ 424 – 13 – 45.

 

D  Y    R  E  K    T  O  R

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rafał Turek

                                                                                      

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.