Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Archiwum Konkurs na wolne stanowisko referent stażysta
Konkurs na wolne stanowisko referent stażysta PDF Drukuj artykuł
 

orzel_tr

 

SĄD REJONOWY w Piszu

ul. Warszawska 47

12-200 Pisz

 

Poszukuje w wymiarze 1/2 etatu

kandydata na stanowisko:

 

Referent stażysta

Sądu Rejonowego w Piszu

Oczekiwania wobec kandydatów, które należy w swojej ofercie opisać wg następującej kolejności i szczegółowości:

Wymagania konieczne:

 1. Ukończone studia minimum pierwszego stopnia;
 2. Znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego typu MS Excel, MS Word, Outlook Express;
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie sądów powszechnych oraz kodeksu pracy;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność w myśleniu i działaniu,zdolność do koncentracji,odporność na stres;
 2. Zdolność do analizowania, przetwarzania informacji, kreatywność;
 3. Umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność porozumiewania oraz zrozumiałego prezentowania zagadnień.
 4. Doświadczenie zawodowe, staż pracy w jednostkach sądownictwa powszechnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta stażysty:

 1. Rozpisywanie terminów rozpraw;
 2. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych;
 3. Wykonywanie zarządzeń sędziego;
 4. Wysyłanie wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń ;
 5. Zakładanie i prowadzenie akt spraw sądowych;
 6. Sporządzanie rachunków dla świadków, biegłych i ławników;
 7. Dołączanie korespondencji wpływającej do wydziału do akt;
 8. Uzupełnianie urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w systemie elektronicznym o czynności przeprowadzone w sprawie;
 9. Wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys - CV ( ze szczegółowym przebiegiem kariery zawodowej);
 3. Kserokopie świadectw pracy;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i szkolenia,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;
 6. Kserokopia dowodu osobistego;
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 8. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. Wskazanie kontaktowego numeru telefonu.

W/w dokumenty należy składać w terminie 30 dni, tj. do dnia 28 września 2011r

 • pocztą na adres Sąd Rejonowy w Piszu, ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz,
 • lub osobiście w Biurze Podawczym Sądu

z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Referent stażysta Sądu Rejonowego w Piszu".

Inne informacje:

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu sprawdzianu umiejętności praktycznych i rozmowy kwalifikacyjnej – co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów w BIP, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu: www.pisz.sr.gov.pl .

PREZES

Sądu Rejonowego w Piszu

 

Magdalena Łukaszewicz

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.